نسل جدید کیا اسپورتیج
به قلم
|

کیا نسل جدید کیا اسپورتیج را برای اجاره ماشین بدون راننده بازار چین معرفی کرده است؛ اما این خودروی کاملاً جدیدی نیست چراکه بر...