اجاره ماشین پورشه باکستر 718
به قلم
|

پورشه باکستر 718 همچنان یک تازه وارد نسبت به بازار خودروهای ورزشی است، اما Porsche در حال حاضر حتی در صنف اجاره خودرو با...